MULTIMEDIA

Ang Pinakahalabang Banggi

Thea Omelan-Manlangit

Posted at May 04 2021 04:41 PM | Updated as of May 06 2021 02:10 PM

This piece is part of a series to mark the first anniversary of the shutdown of ABS-CBN’s broadcast on free TV and radio which happened May 5, 2020.

Ang Pinakahalabang Banggi 1
The ABS-CBN Regional Network Group office in Legazpi City. ABS-CBN News

Thea Omelan-Manlangit was a reporter for ABS-CBN Legazpi for over a decade. She was at the forefront of many disaster coverages in Albay, from typhoons to volcanic eruptions.

In August 2020, she became one of thousands retrenched after the network lost its bid for another franchise. She continues to work as a journalist in Albay. 

Marikas an dalagan kan panahon. 

Dai mo huhunaon, nakalihis na palan an sarong aldaw, sarong semana, sarong bulan asin sarong taon. Garo kasuhapon sana an kadakol na pangyayari. Lapwas sarong taon na an pandemya. Sarong taon naman palan puon kan mawara an ABS-CBN sa free TV. Sarong taon nang bago an buhay ko.
 
Sa lapwas sarong dekada ko bilang reporter kan ABS-CBN Bicol, dai ko hunaon na maabot an aldaw na mawawara ini sa free tv. Lapwas sarong dekada akong nahihiling asin nadadangog tuyong hapon. 

Sisay an mahuna na May 5, 2020 an hureng ere mi sa free tv. Rumdom ko pa an aldaw na ito. May istorya pa dapat ako kaito sa TV Patrol. Istorya kan mga nasa tourism industry sa Cagsawa Ruins na apektadong maray kan pandemya. Huli ta an enot na impormasyon kan management, matanga mawawara sa ere an ABS-CBN, yaon an paglaom ko na baad ma-ere pa an istorya ko. Mahihiling pa kan bilog na kinaban an pagtios kan kapwa ko Bicolano. Alagad maski pa pigtataram kan puso ko an paglaom, nagtataram man an isip ko na posibleng dai na mahihiling an istoryang ini.
 
Nag-uli ako kan aldaw na ito na may dai ko masabutan na kurab. Sa lapwas sarong dekada, ngunyan ko sana namatean an arog kaitong kurab. Kurab na may halong kahandalan asin takot. Ano na an masunod na mangyayari? Papano an TV Patrol Bicol? Dawa ngani may social media accounts ini, dai man giraray kaini madadaog an free TV. Mas mahiwas asin halawig an naabot kan impormasyon. Mas dakol na mga Bicolano an makakahiling kan mga pangyayari sa rehiyon. Kun mawawara n aini sa free TV, papano na?

Ini sana an nagkapira sa kadakol na hapot na nagdadalagan sa isip ko. Sundo sa pig-anunsyar nang, mawawara na ini sa ere pagkatapos kan timeslot kan TV Patrol. Totoo man nanggad. Iyo na ini an realidad.
 
Pinili kong maghiling nin solo kan newscast kan TV Patrol kan bangging ito. Mas halo-halong emosyon an namamatean ko. An kurab, kahandalan asin takot, nadugangan pa nin dagit asin uyam. Mas dakulon an hapot. Mas nagigin personal an kahaputan. Anong mangyayari samuyang mga empleyado? Ano an masunod para sa pamilya ko? Ano an masunod para sakuya? Alagad mantang nagdadakol an mga hapot, mas lalo pa ining dai nasisimbagan. Pinili kong magsolo kan mga oras na ito. Pinili kong dai magsimbag sa text asin mga apod. Huli ta aram kong dai akong isisimbag saindo. Mismong mga hapot ko, wara man akong simbag.
 
Mas makulog pa palan sa pagmate na nahihiling mong nagdidiklom an telebisyon sa pamamaaram sa ere kan kumpanyang pinadaba mo. Dai matapos-tapos an pagbulos kan luha. Luha na pano nin kawaran paglaom. Luha na pano nin dagit. Luha na pano nin takot asin kahandalan. Aram kong dakulon an mga masunod na pagbabago. Takot akong magkaturog kan bangging ito huli ta aram kong pagmata ko sa aga, iba na an magigin dalagan kan buhay ko bilang sarong reporter. Bako na arog kan dati. Bako na.
 
Iyo na gayod ito an saro sa pinakahalabang banggi para sakuya. Pirit kong pighahalat an mga posibleng simbag sa mga hapot ko. Pirit kong pighahalat na maako ko sa sadiri ko na iyo na ini an realidad. Alagad, dipisil palan akuon an realidad kun habo mo pang butasan an saimong nakaagi. Muya mo magbalik sa mga aldaw na maogma mong piggigibo an trabaho, nauuyam ka sa trabaho, dagit ka sa mga katrabaho, ugak kang magtrabaho, excited kang magtrabaho asin iba pa. Iyo ini an normal para saimo. Alagad, sa banggi kan Mayo a-singko, 2020 aram mong bako na ini an magigin normal.
 
Sa kadakol na naglalaog sa isip ko kan bangging ito, pighagad ko sa Kagurangnan na lugod saro sana ining maraot na pangiturugan. Lugod pagmata ko kinaagahan, balik na ako sa dati kong normal na buhay.
 
Marikas an dalagan kan panahon. Matapos an sarong taon, ako ko na an nangyari kan May 5, 2020. Alagad aakuon ko man na tuyong narurumduman ko an aldaw na ito, yaon pa man giraray an kulog na namamatean ko. 

Dai na gayod ini mahahali. An kulog na ini an magpapagirumdom na kadakol pang dapat gibuhon para sa “matrangkilong pagbabareta.” An kulog an magpapagirumdom na kaipuhan magpadagos sana maski pa iba na an buhay ko ngunyan. Kaipuhan akuon an pagbabago, dawa makulog.